HANDLEDNING

Handledning för chefer - exklusiv eller i grupp

Syftet med handledning för chefer är att utveckla det egna ledarskapet, stå stabilt i utmanande situationer och finna ännu bättre vägar att involvera och engagera i det dagliga arbetet att utveckla verksamheten. 

I vår handledning för chefer och ledare utgår vi från din personliga situation, rollen i arbetet och den organisation du är verksam i. Du får träna på förmågan att lägga märke till vad som händer, hur det påverkar dig och den miljö du rör dig i. Vilka talanger och förmågor du behöver identifiera och kanske minimera?

Handledningen vänder sig till dig som:

  • har genomgått våra utbildningar eller har likvärdig grund i gestaltmetodiken, och vill fortsätta ditt lärande och utforskande.
  • är chef eller ledare och är nyfiken på vårt arbets-& förhållningssätt, kanske vill testa och pröva som ett steg närmare att börja på en av våra utbildningar.

Vi erbjuder två alternativ

1. Handledning Exklusiv

En period av personligt stöd med en av oss som följer din process genom fysiska möten, Teams/Zoom, email och sms mitt i din vardags alla situationer. Dessutom fördjupar vi våra perspektiv och modeller för att se och förstå det som sker med dig och din omgivning.

Omfattning Handledning Exklusiv:
Utgångspunkt 20 timmar att fördela på en serie fysiska möten och andra former ofta under en period av ett år, beroende på situationens behov. 

Pris: 50.000 SEK fakturerat vid start och halvvägs. 

2. Handledning i Grupp

Handledning i grupp om 4 personer. Här har du möjlighet att fördjupa förståelsen för vad som sker på hemmaplan, samt utforska hur du kan hantera den uppkomna situationen, med möjlighet till feedback och alternativa perspektiv från de övriga i gruppen. Här är också möjligheterna att träna på och lära av varandra stora genom att testa och pröva på varandra samt att utforska grupprocesser i handledningsgruppen.

Omfattning Handledning i Grupp:
Utgångspunkt 5 tillfällen samt support mellan tillfällena under en period av 7-9 månader. 

Pris heldagsträffar/p: 30.000 SEK  (rekommenderas) 
Pris halvdagsträffar/p: 16.500 SEK 

ZP:s arbetsätt och metoder

Vår arbetsmetodik vid handledning för chefer och ledare bygger på att synliggöra/öka medvetenheten kring vad som pågår i en aktuell situation. Vad sker mellan den handledde och dess arbetsgrupp och omgivning och vad sker inom arbetsgruppen? Hur påverkas den handledde i situationen och inte minst just NU?

Vi utforskar vidare hur vi förstår och tolkar dessa skeenden och reaktioner. Vi adderar och repeterar teorier, modeller och erfarenheter som vi lutar oss emot i den aktuella situationen.
I vår upplevelsebaserade handledning ser vi experimenterandet, testandet och prövandet som en naturlig del för att även uppleva hinder och möjligheter i ledarskapet. (Inte bara prata om det)

Hur agerade den handledde i stunden och hur kunde hen alternativt ha agerat, och vad hade det fått för konsekvenser. Helt enkelt utveckla hens reflektiva förmåga och öka möjligheten till att se situationer ur flera perspektiv på olika systemnivåer.

Utgångspunkt: Genom ökad medvetenhet har förändring redan skett

Genom att utforska, se mera och flera perspektiv påverkas du och förändring sker i den stunden. Alltför starkt fokus på sökandet efter lösningar i framtiden, eller rationella förklaringar på varför något har skett, kan hindra betydelsefulla insikter om vad som sker just nu, och behåller nuläget som det är.

Därför kombinerar vi handlingsorienterad handledning mot ett mål med processorienterad handledning kring det som pågår i ”processen” i nuet inom och mellan den dig och handledaren. Insikter om vad som sker i relationen kan bli lösningen i sig. 

Två viktiga skeden i handledning

Kontraktering

Kontrakteringen är en av de viktigaste faserna i ett handledningsförlopp. Det är där vi sätter upp målbild, och förväntat resultat av handledningen. Detta sker ofta efter vi, tillsammans med dig och din närmaste chef haft ett tre-partsmöte kring syftet med handledningen och om de förväntningar som den överordnade chefen har på dig. Här går vi också igenom de arbetsmetoder vi använder, vår roll, vilken tid som finns till förfogande och vad som sker under tiden mellan träffarna. 

Uppföljning

Självklart följer vi upp det resultat som du och din chef ser av handledningen i förhållande till de resultatmål vi satt upp. Vårt arbetssätt innebär dessutom att vi har en ständig dialog/uppföljning av hur handledningen fortskrider med hjälp av frågor som undersöker det som sker mellan konsulten och dig "här och nu".

Handledning för chefer byggd på systemisk grund

ZP:s utgångspunkt är systemisk handledningsteknik, det vill säga en handledning där hela systemet/organisationen är närvarande i processen, och även hela den människa vi handleder. Allt hänger ihop och delarna påverkar varandra.

Systemisk handledning i korta drag

  • Klargör sammanhangen, situationer & uppdrag du befinner i på i olika systemnivåer
  • Stödjer dig att utforska nya perspektiv på uppdraget, det sammanhang du ingår i, hur du kan lösa problem och hantera dilemman
  • Hjälper dig att undanröja hinder för en effektiv lösning av uppdraget (du ska hantera)

Fokusområden

  • Dilemmaanalyser
  • Systemnivåer – var är frågan? (På vilken systemnivå ligger förändringsfrågan)
  • Fundamentala frågeställningar kring tydlighet och gemensam bild och hantering av; Gränser, ansvarsområden, uppgifter och resultat, relationer och tankesätt samt ledarskapets roll och funktion.
Handledning för chefer

Människors behov, viljor och tankesätt är alltid närvarande i fältet

Med hjälp av Fältteorin kartlägger vi dynamiken i det psykologiska fältet och synliggör behov, viljor, intentioner i nuet. Du utvecklar din förståelse för krafterna i fältet utifrån olika perspektiv/systemnivåer och förmågan att synliggöra dem och arbeta med dem på ett alternativt kanske mer framåtsyftande sätt. 

Som stöd i detta utforskande lutar vi oss emot fenomenologin och aktuell hjärnforskning och gestaltpsykologins Figur & grundbegrepp. Det betyder att vi arbetar med insikten och upplevelsen av att du som t.ex chef är en del av ”fältet” och är med och samskapar/påverkar situationen/relationen. 

”Jag återskapade en plattform och roll där jag kommer till min rätt, och gör nytta. Min inställning till mig själv har förändrats, vilket också förändrar omgivningens relationer till mig. ”

– Berit Israelsson

Utveckla ditt ledarskap med handledning

Att utveckla din förmåga att stå stadigt som ledare och samtidigt vara lyhörd för andras behov och viljor är ständigt närvarande perspektiv i handledningen. Du är det viktigaste verktyget i att stötta andras och egen utveckling vilket sätter ljuset på vikten av  att arbeta med din självkännedom. Ökad medvetenhet om din personliga stil, tendenser i olika situationer och identifiera personliga resurser och fallgropar.

Kompetenser vi lägger tonvikt på

Handledning med stöd av video

Vi erbjuda även video dokumentation, där vi gemensamt utforskar valda situationer. Videomaterialet analyseras i detalj för att öka förståelsen för vad som fungerar, respektive inte fungerar, i just den situationen (mötet, samtalet, instruktionen, återkopplingen eller dylika situationer…). 

Denna metod ökar medvetenheten om vad du gör som leder till utveckling för andra. På det sättet kan du nå insikter gällande ditt ledarskap som utvecklar relationerna till medarbetarna. Det, i sin tur, åstadkommer verklig förändring i teamet/på enheten.

Vi erbjuder även andra kompletterande metoder, tester och verktyg i syfte att synliggöra den aktuella situationen och addera andra sätt att arbeta med processarbetet med det egna ledarskapet och egna teamet på hemmaplan.

Handledning för chefer online

Det här säger andra om ZP handledning

Malin Viktorsson
Malin ViktorssonEnhetschef
Läs mer
Den handledning jag får hjälper mig att utmana mig själv och utveckla mig i en snabbare takt, än om jag skulle gjort resan helt själv. När jag började kunde jag inte riktigt känna efter vad jag ville innerst inne. Jag var fokuserad på andras behov och på att tillfredsställa dem, utan att faktiskt känna om det var rätt för mig. I dag tar jag för mig på ett helt annat sätt, vågar ställa krav och uttrycker mina mål och viljor. I stället för att tro att någon annan ska se vad jag vill och uppfylla mina mål och drömmar, så talar jag själv om dem och säkerställer att min väg leder mig dit. Att få en egen coach som finns där bara för dig och dina behov är en egoboost. Och det förflyttar dig i en takt som är svår att åstadkomma själv. Våga släppa loss så kommer allt till dig.
Berit Israelssom
Berit Israelssom
Läs mer
Efter en turbulent arbetssituation ville jag ha stöd för att hitta tillbaka till självkänsla och självförtroende, och jag behövde hämta och få energi. I handledningen fick jag hjälp med att skapa distans, i form av både humor och insikt, till vad som varit. Att med den trasighet jag kände få bli bemött som en kapabel och kompetent person var viktigt. Handledningen gav energi och konkreta uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Jag fick hjälp att föra handlingen framåt.
Föregående
Nästa

Ladda ner PDF om handledning för chefer

Hur kan vi hjälpa dig?

Translate »

Anmälan

Kurs: FLU 1 
Omfattning: 9 kursdagar på internat + en dag på Zoom
Obs: Anmälan är bindande 30 dagar innan kursstart

När du skickat din anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din email. Mailet kan hamna i skräpposten. Kontakta oss om du inte hittar den.